زندگی جدید ما در آلمان

نکات و اطلاعات عملی برای زندگی روزمره

خوش آمدید ، دوستان غریبه عزیز
زندگی در آلمان برای شما ناآشنا است و مطمئنا اغلب غیر قابل درک است. ما می خواهیم برای کمک و مشتاقانه منتظر کمک شما. به همین دلیل است که ما نوشته ایم راهنمایی های مختلف و اطلاعات است که شما ممکن است بدانید و است که می تواند شما را در زندگی روزمره خود کمک کند
خواندن سرگرم کننده است

Ratgeber Deutsch/Dari